takei

The George Takei Birthday Marathon

Set your DVR to record, because it is George Takei’s birthday on 4/20! George Takei is on a decades-long run ...